Værdier og vedtægter

Vision

Skråen vil udbyde et program af rytmisk musik, stand-up og shows, der til stadighed placerer Skråen som det væsentligste spillested i Nordjylland, og som en vigtig udbyder af kulturelle oplevelser.

Mission

Skråen er et rytmisk spillested, der udbyder et bredt udvalg af rytmiske koncerter, stand-up og shows. Vi udbyder både de største nationale navne, internationale navne samt lokale kunstnere.

Med udgangspunkt i lokalerne på Nordkraft udvikler vi scenen for kultur i Aalborg, enten som arrangør eller som samarbejdspartner.

Vi:

Skråen er en forening. Det betyder for det første at der ikke er nogen enkelt person der profitere af Skråen, og for det andet at et evt. overskud altid bliver i foreningen og bruges til at skabe mere kultur og bedre rammer hvor kulturen kan blomstre.

Vi samarbejder og indgår i værdiskabende netværk med Aalborg Kommune, erhvervslivet, kulturlivet, foreningslivet og andre, der kan medvirke til at opfylde vores mission.

Vægter publikums behov højt.

Værdier

Kvalitet indenfor genren

Skråen favner bredt, og vi vurderer kunstnerens kvalitet, indenfor de rammer de udfolder sig, og præsenterer kunstnere fra det øverste lag af disse rammer.

Godt købmandskab

Vi skal være gode købmænd, når vi køber artister, og altid vægte publikumsinteressen højt, så vores eksistensgrundlag ikke trues.

Mod og lyst til at prøve nyt

Skråen har altid båret præg af entreprenørskab. Nye udfordringer er med til at udvikle og styrke os.

Vi har jord under neglene

På Skråen løfter vi i flok, og alle kan give en hånd med opstillingen og afviklingen.
Praktisk erfaring er en ressource, der vægtes højt.

Frivillighed og entusiasme

En stor del af Skråens virke bygger på frivillig arbejde/indsats, entusiasme og ansvarlighed for egne og fælles opgaver.

VEDTÆGTER

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Musikforeningen Skråen. Foreningens hjemsted er Aalborg.

 

§ 2 Formål

Skråens formål er at arrangere kulturelle aktiviteter, primært koncerter med rytmisk musik, og herved medvirke til at skabe et varieret, underholdende og meningsdannende kulturelt miljø i Aalborg. I disse bestræbelser kan Skråen samarbejde med andre arrangører.

 

§ 3 Medlemmer

Som medlem kan optages alle, der tilslutter sig foreningens formål og aktivt arbejder for Skråen.

 

§ 4 Generalforsamling

Skråens generalforsamling afholdes hvert år i marts, og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel på begæring af et flertal i bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer overfor formanden skriftligt stiller krav herom.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab.
 5. Forslag til budget.
 6. Orientering om kommende aktiviteter.
 7. Orientering fra aktivitetsgrupperne, præsentation af gruppernes valgte repræsentanter og valg af 2 repræsentanter samt 2 suppleanter blandt medlemmerne.
 8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forsag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmer for eller med almindeligt flertal på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Aalborg Kommune vedrørende

 1. Ophør af institutionen
 2. Anvendelse af institutionens formue ved ophør samt
 3. Ændring i institutionens vedtægtsbestemmelse om formål.
 4. Ændring i bestyrelsen
 5. Ændring af bestemmelser vedrørende optagelse af lån
 6. Ændring af bestemmelser om aftaler – herunder leje- og leasingaftaler m.m. om benyttelse af ejendomme og lokaler mv.

 

§ 5 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og kan starte aktivitetsgrupper med særlige opgaver og ansvar.
Forretningsorden for udvalg og aktivitetsgrupper skal godkendes af bestyrelsen.
På generalforsamlingen vælger Skråens medlemmer i alt 4 bestyrelsesrepræsentanter. Bestyrelsesrepræsentanterne vælges for en periode på 2 år, år således at der er to bestyrelsesrepræsentanter på valg hvert år.
Gruppen af fastansatte medarbejdere på Skråen udpeger en repræsentant til bestyrelsen. Fastansatte kan ikke vælges på generalforsamlingen til Skråens bestyrelse.
Bestyrelsen supplerer sig med 2 repræsentanter fra andre kulturelle institutioner o.lign.

Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen.
Ud fra sin midte vælger bestyrelsen en formand og en næstformand for et år ad gangen. Bestyrelsen mødes minimum en gang i hvert kvartal. Mødet indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden til bestyrelsens medlemmer. Skråens sekretariat sørger for referat, som udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 14 dage efter mødet. Bestyrelsens medlemmer har ret til at få optaget punkter på dagsordenen og fremlægge disse på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen ansætter en direktør, som er ansvarlig for den daglige drift. Skråen tegnes af formanden og direktøren i forening.

 

§ 6 Økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Skråens regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.
Budgetter og årsregnskaber skal godkendes af bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen i marts.
Senest 1. april indsendes regnskabet til Aalborg Kommune til godkendelse.
Bestyrelsen kan meddele procura til den daglige leder (og evt. øvrige ansatte i sekretariatet).

Skråen hæfter for sine forpligtelser kun med sin formue. Bestyrelsen og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt.

Aalborg Kommune skal godkende større dispositioner af betydning for den fremtidige drift, eksempelvis optagelse af lån eller ændring af lejemål.

 

§ 7 Opløsning

Foreningen Skråen kan kun opløses ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. Ved Skråens opløsning overgives en evt. formue til en forening eller institution i Aalborg med et efter bestyrelsens skøn tilsvarende formål. Overdragelsen af evt. formue skal godkendes af Aalborg Kommune.

Vedtaget på Skråens generalforsamling den 29. maj 2021.